การตรวจประเมินและวินิจฉัย

ภาษาไทย | English

ที่เรนโบว์ อโรคายา (Rainbow Arokaya) เราให้คำปรึกษาโดยนักกายภาพที่ได้รับการรับรองซึ่งรวมอยู่ในโปรแกรมที่เราออกแบบเพื่อสุขภาพและความสมดุลของคุณโดยเฉพาะ

การตรวจวิเคราะห์โครงสร้าง

นักกายภาพจะทำการตรวจโครงสร้างร่างกายเพื่อวิเคราะห์ความสมดุล ประเมินความเสียหายของโครงสร้างร่างกายที่ส่งผลต่อสุขภาพและทำการแก้ไข รวมถึงการป้องกันปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ กระดูก และระบบประสาท

คำแนะนำ

นักกายภาพของเราจะช่วยคุณปรับบุคลิกภาพ ท่าทางในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตามลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์

 

พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา